Архив

2017г.

“ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД -СЛИВЕН ЗА 2017 – 2018 год , ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

договор №4 ,договор №5, договор №3, договор №2, договор № 1 качено на 06.12.2017г.

Решение, качено на 23.11.2017г. 14,30ч.

решение на Възложителя за опр.на изпълнител, качено на 13.11.2017г. в 10,45ч.

протокол, качено на 13.11.2017г. в 10,44ч.

инф.за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по ОП, качено на 02.11.2017г.в 11,15ч.

заповед за удължаване срока на ОП ,качено на 02.11.2017г. в 11:14ч.

решение на основание чл.22,ал.1т.1, качено на 25.10.2017г. 13.10ч.

обява на ОПна ст-ст по чл.20,ал.3, качено на 25.10.2017г.13,15ч.

Инф.за публикувана в профила на купувача обява на ОП на ст-ст по чл.20,ал.3 от ЗОП, качено на 25.10.2017г. 13.25ч.

документация за обявена ОП за доставка на хр.продукти, качено на 25.10.2017г. в 14.00ч.

Документи за участие, качено на 25.10.2017г. в 14.01ч.

2016

ОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД Сливен

Пълна документация относно ОП за доставка на хранителни продукти , качено на 07.10.2016
обява
, качено на 07.10.2016

обява, качено на 07.10.2016

обява стр2, качено на 07.10.2016

Заповед удължаване срока на ОП за храни , качено на 18.10.2016г.

съобщ. за прекр ОП храна -2016, 31.10.2016г.

ХРАНА 2016 -документация, качено на 01.11.2016г.

решение, качено на 01.11.2016г.

инф.за публикувана обява в АОП-стр1, качено на 01.11.2016г.

инф.за публикувана обява в АОП-стр2, качено на 01.11.2016г.

протокол № 1 храна 2016 ,  качено на 18.11.2016г.

протокол № 2 храна 2016, качено на 30.11.2016г.

договор по позиция 1,7,8 от ОП, качено на 07.12.2016

договор по позиции 2,6 от ОП, качено на 07.12.2016

договор по позиция 5от ОП, качено на 07.12.2016

договор по позиция 3 от ОП, качено на 13,12,2016

договор по позиция 9 от ОП, качено на 13.12.2016

2015

ОП № 9046549 07.10.2015 по гл.8а чл.101а от ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД Сливен за 2015-2016г.по обособени позиции , качено на 07.10.2015г.

П Р О Т О К О Л,   качено на 20.10.2015г.

Решение избор на изпълнител, качено на 21.10.2015г.

ДОГОВОР Хлебозавод ,качено 06.11.2015г.

ДОГОВОР Ара ритейл ,качено 06,11,2015г.

ДОГОВОР Артемида ,качено 06.11.2015г.

ДОГОВОР Бис и сие ,качено 06.11.2015г.

ДОГОВОР Ганчо Георгиев , качено 06.11.2015г.

ДОГОВОР Лили и Яница , качено 06.11.2015г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ( ГАЗЬОЛ) ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ДМСГД СЛИВЕН ЗА 2015-2016Г

решение,поканаАОП,покана 1,покана2,необходими документи,допълнителни изисквания , качено на 11.09.2015г.

П Р О Т О К О Л на комисия, качено на 28,09.2015г.

номера  на публичната  покана е № 9045860/ 11.09.2015г. в регистъра на АОП

Д О Г О В О Р, качено на 30,09,2015г.

извършени плащания

изв_плащания м.12.2014, качено 18.12.2014г.

изв_плащания_м.11.2014, качено 27.11.2014г.

2014

ОП “ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД СЛИВЕН “ за   2014-2015г. по обособени позиции

договор за доставка на плодове и зеленчуци

договор за доставака на пиле и риба

Д О К Л А Д

П Р О Т О К О Л

заповед
ДОГОВОР за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД Сливен за 2014-2015 год.-1
ДОГОВОР за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД Сливен за 2014-2015 год.-2

решение

протокол на комисията по втора покана

Публична покана No9035282 от 28.10.2014г. в регистъра на АОП

заповед_за_2-ра_покана

ДОГОВОР-за-доставка-на-хранителни-продукти-за-нуждите-на-ДМСГД-Сливен-за-2014-2015-год.-1

ДОГОВОР-за-доставка-на-хранителни-продукти-за-нуждите-на-ДМСГД-Сливен-за-2014-2015-год-2

решение

П Р О Т О К О Л на комисия

Образци-2014

под № 9034644 покана

договор_примерен

Приложение 1- спецификация на техн параметри

приложение 2-спецификация за приблизителни стойности

решение за откриване на ОП

ОП “ ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ( ГАЗЬОЛ) ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Д О Г О В О Р

Решение за определяна на изпълнител по ОП

П Р О Т О К О Л на комисия

Декл чл.47

ДЕКЛ чл.101е

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

примерен договор

покана

решение за откриване на ОП